Sarali Varsai - Shankarabharanam Raga

Sarali Varsai - Shankarabharanam Raga
An iconic image of Sankara Shastri from the musical drama Shankarabharanam. It is the story of a singer who has mastered the Shankarabharanam raga and hence the movie name.

Sarali Varsais are the first set of lessons one learns during their musical journey. Here are the 14 sarali varsais that I learnt at the beginning of my musical journey with Shankar Mahadeven Academy (SMA). In their course structure, SMA teaches these varsais in both Shankarabharanam and Maya Malava Gowla ragas. In the Shankarabharanam raga, the notes are shadjam, chatushruti rishabham, antara gandharam, shuddha madhyamam, paṅchamam, chatushruti dhaivatam and Kakali Nishadam.

Tala: Adi Tala                                      Arohana: SR2G₃M₁PD₂N₃Ṡ
Ragam: Shankarabharanam            Avarohana: ṠN₃D₂PM₁G₃R₂S

Tala:  Laghu |  Drutha   ||

 1. S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  S R G M ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  Ś N D P ||
  Ś N D P  |  M G R S ||
 1. S R G M  |  S R S R  ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  Ś N Ś  N  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G S  |  R G S R  ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D Ś  |  N D Ś N  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P  ,  S R ||
  S R G M  |  P D N Ś ||
  Ś N D P  |  M , Ś N  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P M G R  ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  M P D N  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P M D P  ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  M P G M  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P D S R  ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  M G Ś  N  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P D N ,   ||
  S R G M  |  P D N Ś  ||
  Ś N D P  |  M G R ,  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P , G M  ||
  P  ,  ,  ,    |  P  ,  ,  ,   ||
  G M P D  |  N D P M  ||
  G M P G  |  M G R S  ||
 1. Ś  ,  N D  |  N  ,  D P  ||
  D  , P M  |  P  ,  P  ,  ||
  G M P D  |  N D P M  ||
  G M P G  |  M G R S  ||
 1. Ś Ś N D  |  N N D P  ||
  D D P M  |  P  ,  P  ,  ||
  G M P D  |  N D P M  ||
  G M P G  |  M G R S  ||
 1. S R G R  |  G  ,  G M  ||
  P M P  ,  |  D P D  ,  ||
  M P D P  |  D N D P  ||
  M P D P  |  M G R S  ||
 1. S R G M  |  P  ,  P  ,  ||
  D D P  ,  |  M M P ,  ||
  D N Ś  ,  |  Ś N D P  ||
  Ś N D P  |  M G R S  ||